วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint of Product)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ภายใต้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ”โครงการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product)” ขึ้น ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 ณ ห้องอินทรานิลชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอร์คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน

คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีนโยบายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือกับมาตรการกีดกันทางการค้าในหลายประเทศ และความสำคัญดังกล่าวนี้บริษัทในเครือสหพัฒน์ได้เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นโรงงานนำร่องทั้งสิ้น จำนวน 10ผลิตภัณฑ์ และคาดว่าจะขยายให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป
“งานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการในวันนี้ จะเป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลลัพธ์โดยรวมของโครงการจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดเป้าหมายในการจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย” ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าว
ด้านนายชูโต จิระคุณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด  กล่าวว่า ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการในฐานะที่เป็นโรงงานนำร่องนั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ภายในเครือสหพัฒน์ ให้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถกำหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทในเครือให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น